درون اتاق ها

درون اتاق ها

در حال حاضر در اقامتگاه بوم گردی فردیس قشم 26 اتاق وجود دارد که شامل 1 اتاق 2 نفره،  24 اتاق 4 نفره و 1 اتاق 8 نفره است. تقریباً نمای داخلی همه اتاق ها مشابه یکدیگر می باشد.