مشخصات جغرافیایی طبیعی قشم

قشم از ایران زمین در سواحل جنوبی ، بزرگترین جزیره را در خلیج فارس و گذرگاه دریایی هرمز به طرف دریای مکران و اقیانوس هند تشکیل داده ، که به همراه جزیره هنگام در جنوب آن تقریبا در فاصله مداری ́30-˚26 تا ́5-˚27 شمالی و نیمروزان ́15-˚55 تا ́20-˚56 خاوری قرار دارد. علاوه بر جزیره […]